Ładowanie

O firmie

S+B Gruppe AG to prywatny deweloper, posiadaj?cy przedstawicielstwa w Bukareszcie, Pradze, Wiedniu oraz w Warszawie. Przez ostatnie 25 lat, firma S+B Gruppe zrealizowa?a projekty jako Inwestor i Generalny Wykonawca. Reinhardt Schertler, Dyrektor Zarz?dzaj?cy oraz G?ówny Architekt Alfred Michael Beck, to osoby odpowiedzialne za realizacj? projektów architektonicznych, umów i zarz?dzanie finansowe, marketing oraz generalne wykonawstwo. W obszarze CEE realizowane s? liczne inwestycje. Kluczem sukcesu S+B Gruppe to wspó?praca lokalnych zespo?ów wraz mi?dzynarodowymi ekspertami w dziedzinie realizacji inwestycji. Grupa S+B zainwestowa?a 2.5 mld EUR w rozwój w obszarze nieruchomo?ci, z czego 850,000 m2 stanowi wielko?? powierzchni u?ytkowej.


W zwi?zku z ostatnimi zmianami dotycz?cymi zespo?u S+B Gruppe AG, Rada Nadzorcza firmy sk?ada si? z profesjonalistów: Alfred Michael Beck – Prezes Zarz?du, Günter Schertler – Wiceprezes Zarz?du, Christian Böhm, Franz Paul Bauer, Reinhard Schertler, Wolfdieter Jarisch – pe?ni?cy stanowisko Cz?onków Zarz?du. Sukcesem S+B Gruppe jest koordynacja mi?dzynarodowego zespo?u, jego know-how oraz zaanga?owanie w projekty.


Firma planuje ekspansj? projektów w Austrii oraz poza granicami tego kraju – galerie handlowe w Rumunii oraz budynki biurowe w Bukareszcie, Pradze, Wiedniu i w Warszawie, które s? w trakcie planowania oraz w realizacji. Tymczasem, realizuj? si? liczne projekty mieszkaniowe w stolicy Austrii i Czech. W rezultacie, firma S+B Gruppe jest obecnie uznanym graczem w rynku nieruchomo?ci CEE.

S+B Gruppe

ul. Królewska 18
00-103 Warszawa


www.sb-gruppe.at 

 

Izabella Kieler 

Tel: +48 22 375 30 24

Mobil: +48 609 307 099

W samym sercu miasta

Budynek biurowo-handlowy KróLEWska zlokalizowany b?dzie w Centrum Biznesowym Warszawy (CBD). Tutaj znajduj? si? najbardziej presti?owe biurowce w Warszawie. Ze wzgl?du na korzy?ci wynikaj?ce z dogodnej lokalizacji i rozbudowanej struktury komunikacyjnej oraz blisko?ci do starówki i historycznych miejsc Warszawy, wiele renomowanych firm i koncernów, zarówno polskich jak i mi?dzynarodowych, zdecydowa?o si? za?o?y? tutaj swoj? siedzib?.  

 

Do budynku KróLEWska mo?na ?atwo dojecha? nie tylko samochodem, ale tak?e korzystaj?c ze ?rodków komunikacji miejskiej, które ??cz? wszelkie rejony miasta. 

 

Sztuka technologii

Projekt biurowy KróLEWska dysponowa? b?dzie 12 pi?trami, w tym trzema kondygnacjami z gara?em podziemnym, powierzchni? handlowo-us?ugow? na parterze oraz powierzchni? biurow? na pozosta?ych o?miu pi?trach.  

 

Budynek zaprojektowany zosta? z uwzgl?dnieniem mo?liwie najwi?kszej efektywno?ci energetycznej zgodnie ze standardami LEED. Dzi?ki najnowszym zastosowanym rozwi?zaniom technicznych, budynek KróLEWska otrzyma certyfikat LEED GOLD..

 

Unikatowy design doskonale wspó?gra z przykuwaj?cym oko charakterem budynku 

Zewn?trzna kompozycja 8-kondygnacyjnego budynku biurowego zaznaczona jest wyra?n? fasad? architektoniczno-rze?biarsk? utworzon? przez pionowe rastry z oknami od poziomu pod?ogi a? do sufitu. Od 1 do 6 pi?tra budynek b?dzie dysponowa? tarasami. Z najwi?kszego tarasu na 6 pi?trze b?d? mogli korzysta? wszyscy Najemcy budynku KróLEWska. 

 

Dwubarwna kolorystyka fasady b?dzie sk?ada? si? z eleganckiej srebrno-zielonej dolnej cz??ci fasady oraz pozosta?ych, opalizuj?cych kolorów elewacji, wnosz?cych akcenty urozmaicenia. W zale?no?ci od k?ta patrzenia, kolory zosta?y specjalnie opracowany tak, aby sprawia? wra?enie palety barw. Pocz?wszy od barwy czarnej, przez fioletow? a ko?cz?c na kolorze zielonym z wyselekcjonowanym elementem koloru z?ota.

 

Idealna atmosfera kreatywno?ci 

Powierzchnie biurowe b?d? spe?nia? wszelkie wymogi dotycz?ce nowoczesnego standardu klasy AA. Pi?tra biurowe 1 – 5, b?d? dysponowa? powierzchni? o wielko?ci ok. 800 m2, pozosta?e 3 pi?tra ok. 400 m2. Ka?de pi?tro zawiera? b?dzie tak?e trzon pionu (klatka schodowa, 2 windy), lobby, elastyczne powierzchnie biurowe (stosowne do miejsc pracy, sal konferencyjnych, aneksu kuchennego, komfortowego miejsca relaksu) oraz pomieszczenia sanitarne.

 

Pierwszych 6 pi?ter dysponowa? b?dzie reprezentacyjnymi tarasami. Ka?de pi?tro przewidziane jest dla jednego Najemcy, aczkolwiek, ze wzgl?du na wielko?? powierzchni, na pi?trach od 1 do 5, b?dzie mo?liwo?? podzielenia powierzchni na 2-3 odr?bne mniejsze biura, a na pi?trze 7 oraz 8 istnie? b?dzie mo?liwo?? podzia?u na 2 oddzielne biura. Na 6 pi?trze zaprojektowane jest ekskluzywne miejsce relaksacyjne, po??czone z du?ym tarasem, na którym umieszczony zostanie ogród, tworz?c w ten sposób idealne miejsce odpoczynku.